ÇËSHTJËT KRIMINALE

Jeni denuar per ceshtje kriminale dhe nuk e kuptoni ligjin ? Ne mund tju ndihmojme per te drejten tuaj kudo qe ndodheni. Ne jemi te gatshem per tju mbrojtur te drejtat tuaja

ÇËSHTJET E PRONËSISË

Tregu i pasurive të paluajtshme gjendet në mënyrë konstante përballë sfidash të ndryshme. Krijimi i  konfuzionit dhe vështirësi në implementimin e ligjeve dhe kontrollin e pasurisë se patundshme.

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE

Organi publik siguron që të gjitha palët dhe persona të tjerë të përfshirë në procedurë të jenë në gjendje të ndjekin dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre ligjorë në mënyrë sa më efektive dhe të lehtë të jetë e mundur.

ÇËSHTJËT FAMILJARE

Zgjidhje martese dhe përfaqësim përpara organeve gjyqësore; Ndarjen e pasurisë së përbashkët, pjestim pasurie. Caktim detyrimi ushqimor, kundërshtimi i tij, apo ndryshimi i masës së pensionit ushqimor.

Veprimtaria e përfaqësimit dhe mbrojtjes

Studio Ligjore “Cakrani”, ne çdo rast ruan sekretin profesional dhe nuk bën publike informacione,për te cilat është vene ne dijeni gjate kryerjes se shërbimeve te mësipërme. Qe nga themelimi i saj, Studio Ligjore “Cakrani“, ka ruajtur një nivel te larte profesional, duke patur mesatarisht një koeficient suksesi mjaft te kënaqshmen te përfaqësuara ne rruge gjyqësore apo administrative. Nje nga parimet baze te veprimtarisë te Studios është ruajtja e marrëdhënieve te besimit reciprok me klientin, duke ushtruar me përgjegjësi dhe rigorozitet detyrat e lindura per shkak te aktivitetit, si dhe ruajtja e konfidencialitetit dhe te sekretit profesional. Ne Studion Ligjore “Cakrani” klientët gjejnë pritjen e kërkuar, informacionin e duhur ligjor dhe rrugët për zgjidhjen e tij. Pas marrjes te informacionit te nevojshëm, kur e drejta e pretenduar nga klienti nuk është ligjore, Studio Ligjore “Cakrani” nuk merr përsipër mbrojtjen dhe përfaqësimin e saj ne konfliktet civile, dhe familjare etj, me përjashtim te mbrojtjes ne procesin penal, ne te cilin mbrojtja është e domosdoshme dhe është e suksesshme brenda hapësirave ligjore.

Zgjidhin me anë të ndërmjetësimit

Studio Ligjore “Cakrani” ofron për të gjithë ata qytetarë që çështjet e tyre civile kërkojnë ti zgjidhin me anë të ndërmjetësimit. Ky shërbim ju ofrohet qytetarëve të cilët duan të ruajnë privatsinë e problemeve të tyre. Çdo lloj konflikti civil që ka të bëjë me të drejtat dhe detyrimet mes qytetarëve dhe institucioneve shtetërore apo private.

Hartim të dokumentacionit ligjor

Hartim të dokumentacionit të nevojshëm. Përfaqësim ligjor në konfliktet me organet administrative shteterore. Ankim të akteve administrative individuale. Asistencë dhe përpilim të dokumentacionit për pjesëmarrje në tendera, propozimin dhe përgatitjen e koncensioneve, marrjen e lejeve, etj.

Themelimin e shoqërive tregtare

Themelimin e shoqërive tregtare, përgatitjen e akteve të themelimit, regjistrimin pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit dhe pranë organeve të tjera të administratës shtetërore. Hartim statutesh dhe akte themelimi për shoqëritë tregtare.Administrimin e shoqërive tregtare, ndryshimet statusore

 • Çështje Civile dhe Çështje Penale.
 • Lidhje Kontratash për ndarje pronash, punësim, ndarje familjesh etj.
 • Përpilim për kërkesa ose ankesa në mbrojtjen nga marrëdhënia e pronave.
 • Çështje Kriminale.
 • Përfaqësim për Biznese, Firma Private në kontestet gjyqësore.
 • Mbrojtje për persona në procedurën penale.
 • Përgatitje e dokumenteve ligjore.
 • Hartim të dokumentacionit të nevojshëm.
 • Ankim të akteve administrative individuale.
 • Zgjidhje martese dhe përfaqësim përpara organeve gjyqësore.
 • Ndarjen e pasurisë së përbashkët, pjestim pasurie.
 • Si dhe çdo problem tjetër që ka lidhje me çështjet familjare.